Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij de mediator als onafhankelijke en onpartijdige begeleider de communicatie en het proces van partijen begeleidt. Vanuit de werkelijke belangen van ieder wordt toegewerkt naar gezamenlijk gedragen oplossingen en besluitvorming. Partijen dragen zelf oplossingen aan, de bemiddeling en het halen van resultaten staan centraal!

Mediation is een erkende methode om geschillen op te lossen; de rechtbank verwijst regelmatig door naar deze vorm van bemiddeling om partijen met elkaar te stimuleren er onderling uit te komen. Dit heeft als voordeel dat afspraken gedragen worden en dat partijen zich verantwoordelijk voelen voor het nakomen van die afspraken. Deze afspraken worden als partijen hier gezamenlijk achter staan, vastgelegd in een ‘vaststellingsovereenkomst’.

Bij echtscheiding kan het dan gaan om een ouderschapsplan, de zorgverdeling, omgangsregeling of financiële kwesties.

Wanneer de Mediation slaagt en er goede afspraken liggen, geeft dit steun aan zowel ouders als kinderen die betrokken zijn in een conflict of echtscheiding-  en biedt dit perspectief voor de toekomst!

natuur 06Ik ben enthousiast over Mediation! Mijn ervaring is, dat Mediation goed kan helpen bij het oplossen van moeilijke kwesties tussen partijen- in de meeste gevallen ouders-  die zij vaak niet kunnen overzien: alle problemen lijken door elkaar te lopen en er is schijnbaar nergens overeenstemming over.. Ouders kunnen, is mijn overtuiging, ervaren dat het heel positief is samen afspraken te maken in het belang van de kinderen, die soms de dupe dreigen te worden van een (v)echtscheiding…Ik ben als mediator de procesbegeleider van dit soms pijnlijke proces, en gericht op voortgang en inbreng van beide partijen!